|

GDPR – Zásady spracúvania osobných údajov

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”)

1. Naše identifikačné a kontaktné údaje

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame v organizácii DMD GROUP, a.s., Lieskovec 575/25, Dubnica nad Váhom 018 41,  IČO: 36297194, ako prevádzkovateľ.

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa

Záleží nám na ochrane vášho súkromia. Aj preto sme poverili výkonom dohľadu nad spracúvaním osobných údajov zodpovednú osobu, ktorú môžete kedykoľvek kontaktovať:

 1. osobne alebo písomne na adrese uvedenej vyššie,
 2. telefonicky na čísle 0948268523,
 3. alebo elektronicky prostredníctvom emailovej adresy zodpovednaosoba@amso.sk.

3. Ako osobné údaje spracúvame?

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov spracúvame osobné údaje pre rôzne účely. Pričom každý účel spracúvania je charakterizovaný:

 1. samostatnými činnosťami spracúvania osobných údajov, ktoré vedú k jeho dosiahnutiu,
 2. príslušným právnym základom (resp. oprávnením k spracúvaniu osobných údajov),
 3. rôznymi príjemcami, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené,
 4. rôznou dobou uchovávania osobných údajov, resp. lehotou pre výmaz osobných údajov.

Vnasledujúcich častiach nájdete podrobnejšie informácie o jednotlivých účelochspracúvania osobných údajov.

 

3.1 Účel spracúvania: Riadenie dodávateľsko odberateľských vzťahov

Aby smemohli efektívne riadiť naše vzťahy s obchodnými partnermi, zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi, o dotknutej osobe spracúvame podľa potreby: meno, priezvisko, názov organizácie, telefónne číslo, e-mailovú adresu; informácie, ktoré sú predmetom komunikácie.

Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu:

○       evidencia kontaktných údajov  odberateľa, dodávateľa a ich zamestnancov v systéme  prevádzkovateľa,

○       manažment dopytov a vzájomná  komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi a ich zamestnancami,

○       manažment cenových ponúk,

○       evidencia obchodných zmlúv (nákup,  predaj)

○       sledovanie a hodnotenie  spokojnosti zákazníka a pod.

Právny základ spracúvania

○       čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného  nariadenia o ochrane údajov, kedy je spracúvanie osobných údajov našou  zákonnou povinnosťou, napríklad zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z  pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov; zákona č. 431/2002 Z. z. o  účtovníctve; zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Bez spracúvania osobných údajov si nemôžeme plniť  povinnosti, ktoré nám ukladajú osobitné zákony.

○       čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného  nariadenia o ochrane údajov, ktorým je náš oprávnený záujem, keď vaše osobné  údaje spracúvame s cieľom efektívnej evidencie kontaktných údajov našich  zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov, manažmentu dopytov a celkovej komunikácie  s našimi obchodnými partnermi, prípadne inými fyzickými osobami.

Prípadné poskytovanie  údajov príjemcov

Okrem vzájomnej komunikácie s našimi obchodnými partnermi, neposkytujeme osobné údaje žiadnym ďalším príjemcom.

Dĺžka uchovávania (lehota  pre výmaz osobných údajov)

Osobné údaje budeme uchovávať v zmysle nášho  registratúrneho plánu, a to:

○       10 rokov (napríklad obchodné  zmluvy a cenové dohody s inými subjektami);

○       5 rokov (napríklad manažment  dopytov a vzájomná komunikácia).

3.2 Účtovná agenda

Za účelom riadneho vedenia účtovnej agendy, o dotknutej osobe spracúvame podľa potreby: názov organizácie, titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefonickýkontakt.

Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného  účelu:

○       evidencia, zaúčtovanie faktúr  (dodávateľsko – odberateľských),

○       spracovanie ostatných daňových a  účtovných dokladov.

Právny základ  spracúvania

○       čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného  nariadenia o ochrane údajov, kedy je spracúvanie osobných údajov našou  zákonnou povinnosťou, napríklad zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z  pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov; zákona č. 431/2002 Z. z. o  účtovníctve; zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Bez spracúvania osobných údajov si nemôžeme plniť  povinnosti, ktoré nám ukladajú osobitné zákony.

Prípadné poskytovanie  údajov príjemcov

S cieľom riadneho vedenia našej účtovnej agendy,  neposkytujeme osobné údaje žiadnym ďalším príjemcom.

Dĺžka uchovávania  (lehota pre výmaz osobných údajov)

Osobné údaje, ktorú sú súčasťou účtovných a daňových  dokladov budeme uchovávať v zmysle nášho registratúrneho plánu, 10 rokov.

3.3 Propagácia organizácie

Za účelompropagácie organizácie, o dotknutej osobe spracúvame podľa potreby: obrazové,zvukové záznamy; meno, priezvisko, pracovné zaradenie, fotografia, kontaktnéúdaje.

Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného  účelu:

○       prezentácia aktivít a činnosti  spoločnosti – zverejňovaním prezentačných videí prevádzkovateľa, PR článkov,  fotografií (prostredníctvom webového sídla, sociálnych sietí a pod.)

Právny základ  spracúvania

○       čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného  nariadenia o ochrane údajov, ktorým jej dobrovoľný súhlas dotknutej osoby.  Pričom súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo  vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Prípadné poskytovanie  údajov príjemcov

Osobné údaje budú poskytované príjemcom prezentačných materiálov napríklad na veľtrhoch a v školách; grafickým štúdiám, tlačiarňam  a zasielateľským firmám,

Zároveň ich budeme spracúvať v spolupráci s poskytovateľom  služieb webhostingu a s využitím služieb spoločnosti Facebook Ireland  Limited, Írsko a spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Írsko.

Dĺžka uchovávania  (lehota pre výmaz osobných údajov)

Osobné údaje, budeme spracúvať do odvolania poskytnutého  súhlasu.

3.4 Agenda uchádzačov o zamestnanie

Ak sa chcete stať súčasťou nášho kolektívu, potom vaše osobné údaje budeme spracúvať výhradne za účelom výberu zamestnancov v rámci prebiehajúceho obsadzovania voľnej pracovnej pozície. Vaše osobné údaje sastanú súčasťou našej databázy uchádzačov o zamestnanie (napríklad keď nereagujete na konkrétnu pracovnú ponuku) len vtedy, ak nám k tomu udelíte svoj súhlas.

Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného  účelu:

○       získavanie a evidencia žiadostí o  prijatie do zamestnania počas obsadzovania voľnej pracovnej pozície  (spracúvame napríklad titul, meno, priezvisko, adresa, telefonický a emailový  kontakt, údaje o vzdelaní a ďalšie osobné údaje obsiahnuté v životopise, v  motivačnom liste a v ostatných uchádzačom predložených dokumentoch).

○       realizácia pracovného pohovoru  (spracúvame napríklad titul, meno, priezvisko, údaje o vzdelaní a ďalšie  osobné údaje obsiahnuté v životopise, v motivačnom liste a v ostatných  uchádzačom predložených dokumentoch a údaje získané počas pohovoru s  uchádzačom).

○       uchovávanie žiadostí o prijatie do  zamestnania po ukončení výberového konania (spracúvame napríklad titul, meno,  priezvisko, adresa, telefonický a emailový kontakt, údaje o dosiahnutom  vzdelaní).

Právny základ  spracúvania

○       čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného  nariadenia o ochrane údajov, a to zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce.

○       čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného  nariadenia o ochrane údajov, ktorým je súhlas so spracúvaním. Pričom súhlas  je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť  spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Prípadné poskytovanie  údajov príjemcov

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie neposkytujeme  žiadnym ďalším príjemcom.

Dĺžka uchovávania  (lehota pre výmaz osobných údajov)

Osobné údaje budeme spracúvať počas trvania výberového  konania. V prípade, ak nám udelíte svoj súhlas so spracúvaním, počas doby  platnosti udeleného súhlasu.

 

4.Prevádzka našej fanúšikovskej stránky a využívanie nástrojov Facebook

Prostredníctvom sociálnej siete Facebook, na ktorej máme umiestnenú našu fanúšikovskú stránku prezentujeme naše produkty. Spoločnosť Facebook Ireland Limited je spolu s nami tzv. spoločným prevádzkovateľom, a to vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom,keďže nám poskytuje rôzne štatistiky. Za účelom plnenia požiadaviek všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa môžete oboznámiť s dodatkom prevádzkovateľak štatistikám stránky.

K spracúvaniu osobných údajov dochádza tak, že spoločnosť Facebook umiestni do vášho počítača alebo iného zariadenia, prostredníctvom ktorého navštívite našu fanúšikovskú stránku tzv. cookies. (Cookies predstavuje krátky text – alfanumerický reťazec, ktorýje uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Technológiu cookies využíva v dnešnej dobe množstvo prevádzkovateľov webovýchstránok a stala sa tak úplne bežnou.) Tieto zostávajú aktívne počas dvoch rokov, ak nie sú vymazané. Vzhľadom na to, že takto spracúvané osobné údaje môžu byť spracúvané aj spoločnosťou Facebook, Inc., so sídlom v USA, môžu byť osobné údaje predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín, a to v režime štandardných doložiek, v zmysle čl. 46 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Všetko o tom, ako Facebook spracúva cookies sa môžete dočítať v zásadách používania súborov cookies.

V prípade využívania nástrojov Facebook (ako sú napríklad tlačidlá „to sa mi páči“ alebo „zdieľať“), vystupuje Facebook ako náš sprostredkovateľ (podmienky spracúvania sprostredkovateľského vzťahu) alebo samostatný prevádzkovateľ (zmluvné podmienky prenástroje Facebooku).

Keď si prezeráte naše webové stránky, nástroj Facebook vytvorí spojenie medzi vašim prehliadačom aservermi spoločnosti Facebook. Ak kliknete na tlačidlo „páči sa mi“ alebo „zdieľať“ v čase, keď ste prihlásený do svojho účtu na Facebooku, môžete prepojiť obsah našej webovej stránky s vaším profilom. Ak si neželáte, aby Facebook spájal návštevu našich stránok s vašim užívateľským účtom, v čase návštevy našich stránok sa odhláste z vášho facebookového účtu.

5. Aké máte práva a ako si ich môžete uplatniť

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

 1. Vyžadovať prístup k vašim osobným údajov, to znamená že máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.
 2. Vyžadovať opravu vašich osobných údajov, to znamená že prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím,     neváhajte nás kontaktovať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 3. Vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov.
 4. Vyžadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. To znamená, že za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 5. Namietať spracovanie vašich osobných údajov.
 6. Vyžadovať prenositeľnosť vašich osobných údajov.

Vo veci uplatnenia si vašich práv, nás prosím kontaktujte prostredníctvom horeuvedených kontaktných údajov.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, to znamená, že ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť nadozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.