|

150 metrov nového chodníka

Autor: DMD group

20. 12. 22

Spoločnosť SPARK-EX, realizátor stavby skladovo-administratívneho centra pri nákladnej vrátnici areálu ZTS, opravila vyše 150 m zdevastovaného chodníka smerujúceho od nákladnej vrátnice k objektu bývalého VÚHYM-u.

Išlo o naplnenie dohody, ktorá vznikla pri povoľovaní stavby skladovo-administratívnych priestorov medzi investorom stavby, realizátorom a spoločnosťou DMD GROUP, a. s. ako vlastníkom komunikácií v areáli ZTS.

Investor stavby niesol 2/3 nákladov na stavbu, spoločnosť DMD GROUP tretinu. Súčasťou stavby bolo odstránenie starých povrchov a obrubníkov, odvoz odpadu a jeho uloženie na skládku, výmena cestných obrubníkov, doplnenie kanálovej vpuste pre odvod dažďových vôd, nový povrch chodníka z metličkového betónu a zaasfaltovanie styku vozovky a obrubníka.

V jarných mesiacoch bude ešte vykonaná asfaltová zálievka a v priestore nákladnej vrátnice bude vytvorené miesto na prechádzanie pre chodcov. V najbližšom období by sme chceli zároveň obnoviť verejné osvetlenie na tejto frekventovanej vetve.

Investičná akcia bola financovaná z poplatkov za vecné bremená a za vjazd do areálu ZTS.

Najnovšie z infraštruktúry

všetky články