|

Čo sa podarilo v areáli v roku 2022

Autor: DMD group

4. 01. 23

Aj v uplynulom roku pokračovala spoločnosť DMD GROUP, a. s. v zveľaďovaní areálu ZTS. Okrem čistenia a bežnej údržby sme pristúpili i k zásadným opravám dvoch kritických bodov na sieti komunikácií a objednali sme audit verejného osvetlenia.

Čistota a poriadok

Počas roka 2022 boli internými silami celoročne odstraňované najväčšie odpadky z hlavných peších trás, k čistote areálu už druhý rok prispeli aj odsúdení z dubnickej väznice.

Spoločnosť DMD GROUP, a. s. ako vlastník parciel pri hale DS37 nechal vyčistiť a splanírovať tento pozemok, na ktorom sa opakovane tvorili čierne skládky. Momentálne je pozemok prenajatý spoločnosti Pal-Kov.

Bezpečnosť a ochrana

Na vjazdoch do areálu bola zavedená ostrá prevádzka vjazdového systému. Tá spočíva v namatkových kontrolách na nákladnej vrátnici a v uzatvorení osobnej vrátnice pre neregistrované vozidlá. Celý systém je riadený automaticky a kontrolovaný viacerými kamerami umiestnenými v týchto priestoroch.

Tie dohliadajú nielen na vjazd vozidiel do areálu, pomáhajú i pri objasňovaní kriminality a vandalizmu v areáli ZTS.

Doprava a parkovanie

Počas celého roka boli vykonávané kontroly nesprávneho parkovania na zeleni, chodníkoch a komunikáciách v majetku DMD GROUP, a. s. Tieto boli následne riešené so závodmi, pracovníkmi ktorých k porušovaniu pravidiel dochádzalo.

Na jar sa realizovala oprava výtlkov v areáli a oprava zničenej križovatky pri hale spoločnosti FIMAD. Celá investícia spočívajúca z vybúrania a demontáže koľají bývalej vlečky vrátane podvalov, hutnenia podložia, odstránenia pôvodného asfaltu, kamennej dlažby a betónových vysprávok, osadenia novej chráničky na telekomunikačný kábel a položenia nových vrstiev vozovky – betónovej a asfaltovej stála približne 37.000,- eur. Následne bol na vrstvu suchého betónu položený nový koberec.

V priestoroch vrátnic bolo obnovené vodorovné dopravné značenie.

Pred Vianocami dostal areál 150 metrov opraveného chodníka pre peších od priestoru nákladnej vrátnice smerom k VÚHYMu, ktorý bude využiteľný nielen pre firmy sídliace na tejto ceste, ale i pre podniky ZTS KABEL či HF NaJUS. V tomto roku chceme chodník napojiť brodom pre chodcov na existujúce chodníky v priestore rohovej vrátnice.

Verejné osvetlenie

V poslednom štvrťroku uzavrela spoločnosť DMD GROUP, a. s. dohodu s firmou ESCO Slovensko, ktorá vykonáva audit verejného osvetlenia v areáli ZTS. Výsledkom má byť jednak „rodný list“ ku každej z lámp v areáli, ale i návrh na komplexné riešenie rekonštrukcie siete. V aktuálnom roku 2023 by tak mali pribudnúť nové metre zrekonštruovaného a funkčného verejného osvetlenia tak, ako v roku 2021.

Zeleň

Nielen estetickú, ale i bezpečnostnú funkciu malo vyklčovanie náletových krov pred objektom DC1 Pentagon. Priestor vyčistili pracovníci Technických služieb mesta Dubnica nad Váhom, čím sa tento stal priehľadnejším a vzdušnejším.

Celkovo štyrikrát sme pokosili zeleň v našom majetku, vrátane cestných ostrovčekov.

Všetky investície a údržba sú možné vďaka tomu, že platíte poplatky za vecné bremená, resp. za správu a údržbu komunikácií v areáli ZTS.

Najnovšie z infraštruktúry

všetky články