|

Podarilo sa nám v roku 2021

Autor: DMD group

4. 01. 22

V roku 2021 sa spoločnosť DMD GROUP, a. s. zamerala na zvýšenie intenzity investícií v areáli ZTS. Areál sme začali systematicky čistiť, vysadili sme nové stromy, pribudli zrekonštruované metre verejného osvetlenia.

Čistota a poriadok

Počas roka 2021 pracovníci DMD GROUP, a. s. zabezpečili odstránenie vraku nákladného automobilu, ktorý dlhodobo okupoval chodník pri nákladnej vrátnici.

Internými silami boli celoročne odstraňované najväčšie odpadky z hlavných peších trás, v marci sa prostredníctvom dobrovoľníkov vyčistili trasy od nákladnej k osobnej vrátnici a od osobnej vrátnice k hutiam.

V lete sa do čistenia areálu zapojili aj odsúdení z dubnickej väznice.

Spoločnosť DMD GROUP, a. s. takisto odstránila viaceré čierne skládky, predovšetkým v okolí objektu DS37 (bývalé Koľajové vozidlá) a DV4.

Z podnetu DMD GROUP, a. s. vykonalo Mesto štátny stavebný dohľad na objekte DC6 kantína, výsledkom ktorého bolo odstránenie čiernej skládky pred týmto objektom, ktorá špatila areál niekoľko rokov.

Bezpečnosť a ochrana

Na vjazdoch a výjazdoch areálu ZTS boli osadené 4 ks kamier, ktoré snímajú osobnú, ako i nákladnú vrátnicu. Ďalšie dve kamery zaznamenávajú evidenčné čísla vozidiel, ktoré do areálu vchádzajú.

Za účelom kontroly vjazdu boli vybudované automatické vrátnice na oboch vjazdoch do areálu, ktoré boli od jari v skúšobnej prevádzke. Od decembra 2021 máme podpísanú zmluvu so SBS, systém je pripravený do ostrej prevádzky, ktorú spustíme v tomto mesiaci.

Bola uzatvorená zadná brána areálu pri objekte DE22, čím sa docielilo, že každé vozidlo vchádzajúce do areálu prechádza kontrolovaným vstupom.

Doprava a parkovanie

Počas celého roka boli vykonávané kontroly nesprávneho parkovania na zeleni, chodníkoch a komunikáciách v majetku DMD GROUP, a. s. Tieto boli následne riešené so závodmi, pracovníkmi ktorých k porušovaniu pravidiel dochádzalo. Niektorým priestupkom sa zamedzilo osadením kvetináčov, zábran či výsadbou stromov.

V novom roku plánujeme kontroly zintenzívniť, porušenia pravidiel budeme riešiť i zablokovaním vjazdu do areálu pre vodičov, ktorí sústavne ničia zeleň či blokujú pešie trasy.

Na jar sa realizovala oprava výtlkov v areáli, v septembri sme zabezpečili prepchávanie problematických vpustí dažďovej kanalizácie v celých závodoch.

Verejné osvetlenie

V mesiaci marec sme realizovali výmenu hlavíc a sfunkčnenie vetvy osvetlenia medzi osobnou a nákladnou vrátnicou, ktorá už dlhé roky nefungovala. V rámci tejto vetvy došlo k výmenu niektorých stĺpov, pribudlo tiež osvetlenie pred neďalekým CO krytom.

Namiesto výmen výbojok v starom osvetlení sme pristúpili v prípade vypálenia svietidla k jeho kompletnej výmene – tak sme napríklad vymenili 6 ks starých svietidiel pri ZTS Kabel za nové, LED diódové. Rovnako sme vymenili 2 ks svietidiel pri učňovských dielňach.

V októbri sme komplexne opravili ďalšiu, doteraz nefunkčnú, vetvu osvetlenia – od osobnej vrátnice, briežkom k podniku Dongwon až po hlavnú vetvu. Dĺžka opravy bola cca. 650 metrov.

Zeleň

Na základe podnetu od DMD GROUP, a. s. realizoval majiteľ pozemku výrub a orez stromov, ktoré ohrozovali peších na chodníku od osobnej vrátnice smerom k hutiam.

Celkovo trikrát sme pokosili zeleň v našom majetku, vrátane cestných ostrovčekov.

Realizovali sme výsadbu 16 nových stromov v areáli.

V nastolenom trende hodláme pokračovať aj v roku 2022. Všetky investície a údržba sú možné vďaka tomu, že platíte poplatky za vecné bremená, resp. za správu a údržbu komunikácií v areáli ZTS.

Najnovšie z infraštruktúry

všetky články