|

Podmienky používania ciest v areáli ZTS sa zmenia

Autor: DMD group

15. 02. 21

Prečo to robíme?

Spoločnosť DMD GROUP, a. s. je vlastníkom veľkej časti cestnej infraštruktúry a verejného osvetlenia v areáli bývalých Závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom. Okrem bežnej údržby zabezpečuje zimnú údržbu, opravy výtlkov i súvislé rekonštrukcie cestných komunikácií. Tieto svoje činnosti zabezpečuje vďaka tomu, že väčšina z vás platí za využívanie týchto komunikácií odplaty za zriadené vecné bremená.

Výška príjmov z vecných bremien však už nepostačuje. Mnohé z nich boli nastavené ešte v časoch konkurzu ZTS, teda pred viac ako 15 rokmi. Každoročne z nich časť uberá inflácia či zvýšené náklady na správu súvisiace najmä s vekom predmetnej infraštruktúry a neustále sa zvyšujúcim počtom využívaných motorových vozidiel. Kvôli stále rastúcemu počtu áut dostávajú cesty v areáli zabrať čoraz viac. Zanedbaný a otvorený areál láka kriminálne živly, pribúda kriminalita a skládky odpadov.

Navyše, pri osobných stretnutiach sa mnohí z vás sťažujú na nespravodlivé nastavenie platieb za zriadené vecné bremená. Argumentujete výškou svojich odplát a porovnávate ich s vedľajším podnikateľom, ktorý má rovnako veľkú halu, väčší objem dopravy, no platí menej.

Preto sme nastavili systém nanovo. Bude objektívnejší, spravodlivejší a umožní nám realizovať viac investícií.

Ako budú odplaty za vecné bremená po novom vyzerať?

Doteraz mali vaše odplaty za vecné bremená jednotnú podobu v pravidelných intervaloch opakujúceho sa poplatku. Po novom bude mať systém dve zložky – fixnú a variabilnú.

Fixná časť odplát za vecné bremeno bude vypočítaná na základe dvoch objektívnych kritérií:

  • Výmera plochy zastavanej stavbami v areáli ZTS
  • Výmera voľnej plochy v rámci areálu ZTS. Tento a predchádzajúci ukazovateľ zabezpečia, že užívatelia veľkých hál zaplatia viac ako podnikatelia, ktorí vlastnia malé stavby.
    Samozrejme, jednotlivé vstupné ukazovatele budú mať svoju váhu. To znamená, že vlastník trávnatej parcely o výmere 2000 m2 zaplatí menej ako vlastník budovy o výmere 2000 m2.

Na základe týchto ukazovateľov bude každému subjektu v areáli určená fixná zložka odplaty za vecné bremeno.

Variabilná zložka vecného bremena zabezpečí spravodlivé a objektívne rozdelenie nákladov za objem osobnej a nákladnej motorovej dopravy medzi užívateľov areálu. Variabilná zložka bude teda pozostávať z poplatku za vjazd do areálu pre osobné a nákladné autá. Tento poplatok sa bude platiť vždy na mesačnej alebo kvartálnej báze.

Takto systém skutočne a jednoznačne zvýhodní tých, ktorí dlhodobo tvrdili, že ich objem dopravy je oproti „susedom“ zanedbateľný.

Ako to bude fungovať?

Automatický vjazdový systém bude na vjazdoch do areálu započítavať každé jedno vozidlo, ktoré prekročí brány ZTS, a to zaznamenaním jeho evidenčného čísla.

Jednotlivé spoločnosti predtým zadajú do systému evidenčné čísla vozidiel svojich zamestnancov, dodávateľov, nájomcov či EČV služobných vozidiel. V systéme tak bude každé vozidlo priradené konkrétnej spoločnosti, s ktorou má spoločnosť DMD uzatvorenú zmluvu o vecnom bremene.

Vozidlám, ktoré sú v databáze, systém otvorí rampu na vjazde, vpustí ich do areálu a tento vjazd zaznamená. Po uplynutí mesiaca budú tieto vjazdy vyfakturované.

Prínosom systému nebude však len spravodlivejší výber odplát za vecné bremená. Ďalšími pozitívami sú napr. zamedzenie vjazdu do areálu rôznym pochybným indivíduám, zlodejom, tým, ktorí sa chcú v našom areáli zbaviť svojho odpadu a podobne. Systém takisto zamedzí v prístupe tým vlastníkom, ktorí sa v minulosti odmietali spolupodieľať na nákladoch za údržbu areálu. Títo čierni pasažieri využívali našu infraštruktúru k svojmu podnikaniu, náklady na jej údržbu však znášali ostatní.

Ako bude systém vyzerať v praxi?

Vlastník objektu v areáli ZTS, ktorý má so spoločnosťou DMD GROUP uzatvorenú zmluvu o vecnom bremene dostane prístupové meno a heslo do informačného systému, v rámci ktorého zadá evidenčné čísla všetkých svojich vozidiel – teda vozidiel služobných, vozidiel zamestnancov, dodávateľov či zákazníkov a návštev. Tento systém na prihlasovanie bude k dispozícii 24 hodín denne, prípadné nahlasovanie „neohlásených“ návštev bude preto maximálne flexibilné.

Vozidlo, ktoré je zaevidované v systéme, príde na kontrolný bod (na bývalej nákladnej vrátnici alebo pri bývalej osobnej vrátnici) a systém ho po prečítaní jeho evidenčného čísla vpustí do areálu. Vjazd vozidla bude zaznamenaný.

Vozidlá, ktoré v systéme zaevidované nie sú, nebudú do areálu vpustené. Návštevy v jednotlivých prevádzkach budú musieť byť preto vopred ohlásené vo firmách, do ktorých smerujú. Tie potom zabezpečia zapísanie evidenčného čísla vozidla do systému.

Pri výjazde z areálu umožní výjazd elektromagnetická slučka umiestnená vo vozovke.

Ako sa dostanú do areálu intervenčné vozidlá či vozidlá pošty?

Vrátnica bude 24/7 sledovaná kamerovým systémom s napojením na pracovníkov spoločnosti DMD a na pult centrálnej ochrany. V prípade vjazdu vozidla záchrannej služby či polície bude možné umožniť vjazd aj na diaľku. Okrem toho bude na vrátnici umiestnený Intercom, prostredníctvom ktorého bude možné komunikovať s pracovníkom SBS areálu.

Ako bude vyzerať tarifný systém?

Systém bude rozoznávať dva typy vozidiel – osobné a nákladné. Vjazd osobného vozidla bude spoplatnené nižšou sumou ako vjazd kamióna alebo nákladného vozidla. Dôvod je prostý – s prejazdom ťažkých kamiónov rastú náklady na údržbu komunikácií, ktoré práve kamióny viac ničia.

S cieľom motivovať užívateľov areálu k čo najnižšej premávke v areáli, budú autobusy spoplatnené rovnakou tarifou ako osobné autá.

Vjazd pre bicykle spoplatnený nebude. Pre cyklistov ostane zachovaný vjazd v priestore osobnej vrátnice.

Čo za svoje poplatky dostanete?

Okrem objektívnejšieho výberu vecných bremien je cieľom zmeny systému i zvýšenie rozpočtu na údržbu a rekonštrukcie infraštruktúry. Už v tomto roku napr. plánujeme zrekonštruovať problematickú križovatku pri spoločnosti Fimad, a to vrátane odstránenia pôvodnej vlečky v tomto úseku. Takisto v jarných mesiacoch plánujeme spustiť ďalšiu vetvu verejného osvetlenia v úseku medzi nákladnou a osobnou vrátnicou.

Z výberu vecných bremien však neplánujeme len investíciu, ale aj pravidelnú bežnú údržbu areálu. Už na jeseň 2020 ste v areáli mohli vidieť pracovníkov zmluvných spoločností, ktorí zabezpečovali napr. čistenie chodníkov, ciest, krajníc, orezy stromov, krov či značenie parkovísk pri osobnej vrátnici. Všetky aktivity spoločnosti DMD na úseku správy areálu ZTS môžete nájsť aj na webe www.dmdgroup.sk/infrastruktura/.

Na vyššie uvedenej stránke budeme priebežne zverejňovať aj ekonomické a finančné informácie týkajúce sa fungovania celého systému a jeho efektivity.

Kedy začne nový systém platiť?

V prvej fáze bude nový systém fungovať bezplatne. To znamená, že systém síce zaznamená každý vjazd vozidla, ale tento nebude spoplatňovať. Úlohou prvej fázy je identifikovať a odstrániť prípadné problémy, resp. slabé stránky a pripraviť systém do ostrej prevádzky. Prvá fáza sa spustí v jarných mesiacoch.

O časovom horizonte spustenia druhej, ostrej fázy, ako aj o schválenej výške poplatkov za vjazd do areálu vás budeme čoskoro informovať.

Kde nájdem viac informácií?

Viac informácií nájdete na www.dmdgroup.sk/infrastruktura/ alebo mailom na sprava@dmd.sk.

Najnovšie z infraštruktúry

všetky články