|

Vjazd do areálu ZTS čoskoro po novom

Autor: DMD group

11. 05. 21

V súvislosti s prípravami na zavedenie automatického závorového systému na vrátniciach areálu ZTS sme pre vlastníkov objektov v areáli a ich nájomcov pripravili nasledovné informácie:

Prečo to robíme?

Spoločnosť DMD GROUP, a. s. je vlastníkom veľkej časti cestnej infraštruktúry a verejného osvetlenia v areáli ZTS Dubnica nad Váhom. Okrem bežnej údržby zabezpečuje zimnú údržbu, opravy výtlkov i súvislé rekonštrukcie cestných komunikácií. Tieto svoje činnosti zabezpečuje vďaka tomu, že väčšina z vás platí za využívanie týchto komunikácií odplaty za zriadené vecné bremená.

Výška príjmov z vecných bremien však už nepostačuje. Mnohé z nich boli nastavené ešte v časoch konkurzu ZTS, teda pred viac ako 15 rokmi. Každoročne z nich časť uberá inflácia či zvýšené náklady na správu súvisiace najmä s vekom predmetnej infraštruktúry a neustále sa zvyšujúcim počtom využívaných motorových vozidiel. Kvôli stále rastúcemu počtu áut dostávajú cesty v areáli zabrať čoraz viac. Zanedbaný a otvorený areál láka kriminálne živly, pribúda kriminalita a skládky odpadov.

V súčasnosti evidujeme navyše v areáli takmer 20 spoločností, ktoré nemajú so spoločnosťou DMD GROUP uzatvorenú zmluvu o vecnom bremene. Znamená to, že cesty využívajú na svoje podnikanie, za ich údržbu a opravy však neplatia. Na týchto podnikateľov doplácate vy, ktorí si svoje zmluvné podmienky plníte.

V minulosti sme nemali páku na to, aby sme takýmto podnikateľom zabránili našu spoločnú infraštruktúru využívať. Rampový systém toto umožní a my budeme vedieť od týchto spoločností vybrať dodatočné prostriedky na rozvoj a údržbu infraštruktúry. Toto je jedným z hlavných cieľov nových pravidiel.

Navyše, pri osobných stretnutiach sa mnohí z vás sťažujú na nespravodlivé nastavenie platieb za zriadené vecné bremená. Argumentujete výškou svojich odplát a porovnávate ich s vedľajším podnikateľom, ktorý má rovnako veľkú halu, väčší objem dopravy, no platí menej. Preto sme nastavili systém nanovo. Bude objektívnejší, spravodlivejší a umožní nám realizovať viac investícií. Podnikatelia, ktorí doteraz zmluvu uzatvorenú nemali, budú mať uzatvorené zmluvy v tomto, novom režime.

Uvádzame však, že pre tých partnerov, ktorí už dnes majú s DMD GROUP, a. s. uzatvorenú platnú zmluvu o vecnom bremene alebo o správe komunikácií, sa v oblasti platieb nateraz nič nemení. Ich prípadný prechod na nový systém výberu je plne vecou dvojstranných rokovaní medzi nimi a spoločnosťou DMD GROUP, a. s.

Zároveň chceme vyvrátiť domnienky a nepravdivé informácie, ktoré sa šíria, že nový systém znamená zvýšenie platieb za užívanie komunikácií. Nový systém výpočtu vecných bremien nastavil akýsi „želaný stav,“ kde súčasný výber rozpočítal medzi jednotlivých podnikateľov na základe objektívnych kritérií. Vo výsledku by sa teda v prípade, ak by sa na „nový systém“ prešlo plošne, niektorým užívateľom poplatok zvýšil a poplatok znížil.

Nový model bol zároveň koncipovaný tak, aby tí, ktorí dnes platia najviac, už neplatili viac.

Ako bude systém fungovať?

Automatický systém bude na vjazdoch do areálu započítavať každé jedno vozidlo, ktoré prekročí brány ZTS, a to zaznamenaním jeho evidenčného čísla.

Jednotlivé spoločnosti predtým zadajú do systému evidenčné čísla vozidiel svojich zamestnancov, dodávateľov, nájomcov či EČV služobných vozidiel. V systéme tak bude každé vozidlo priradené konkrétnej spoločnosti, s ktorou má spoločnosť DMD uzatvorenú zmluvu o vecnom bremene.

Vozidlám, ktoré sú v databáze, systém otvorí rampu na vjazde, vpustí ich do areálu a tento vjazd zaznamená. Po uplynutí mesiaca budú tieto vjazdy vyfakturované.

Rovnako je potrebné pred samotným vjazdom nahlásiť i návštevu, ktorá do podniku ide.

Ako bude systém vyzerať v praxi?

Vlastník objektu v areáli ZTS, ktorý má so spoločnosťou DMD GROUP uzatvorenú zmluvu o vecnom bremene dostane v 19. týždni mailom prístupové meno a heslo do informačného systému, v rámci ktorého zadá evidenčné čísla všetkých svojich vozidiel – teda vozidiel služobných, vozidiel zamestnancov, dodávateľov či zákazníkov a návštev. Tento systém na prihlasovanie bude k dispozícii 24 hodín denne, prípadné nahlasovanie „neohlásených“ návštev bude preto maximálne flexibilné. K prístupu nie je treba počítač, postačí i tablet alebo smartphone.

Vozidlo, ktoré je zaevidované v systéme, príde na kontrolný bod (na bývalej nákladnej vrátnici alebo pri bývalej osobnej vrátnici) a systém ho po prečítaní jeho evidenčného čísla vpustí do areálu. Vjazd vozidla bude zaznamenaný.

Vozidlá, ktoré v systéme zaevidované nie sú, nebudú do areálu vpustené. Návštevy v jednotlivých prevádzkach budú musieť byť preto vopred ohlásené vo firmách, do ktorých smerujú. Tie potom zabezpečia zapísanie evidenčného čísla vozidla do systému.

Pri výjazde z areálu umožní výjazd elektromagnetická slučka umiestnená vo vozovke.

Ako sa dostanú do areálu intervenčné vozidlá či vozidlá pošty?

Vrátnica bude 24/7 sledovaná kamerovým systémom s napojením na pracovníkov spoločnosti DMD a na pult centrálnej ochrany. V prípade vjazdu vozidla záchrannej služby či polície bude možné umožniť vjazd aj na diaľku. Okrem toho bude na vrátnici umiestnený Intercom, prostredníctvom ktorého bude možné komunikovať s pracovníkom SBS areálu.

Kedy začne nový systém platiť?

V prvej fáze bude nový systém fungovať bezplatne. To znamená, že systém síce zaznamená každý vjazd vozidla, ale tento nebude spoplatňovať. Úlohou prvej fázy je identifikovať a odstrániť prípadné problémy, resp. slabé stránky a pripraviť systém do ostrej prevádzky. Prvá fáza sa spustí v najbližších dňoch.

O časovom horizonte spustenia druhej, ostrej fázy, ako aj o schválenej výške poplatkov za vjazd do areálu (pre spoločnosti, ktorých sa to týka) vás budeme informovať.

Čo robiť ďalej

  • Ak má vaša spoločnosť platnú zmluvu o vecnom bremene so spoločnosťou DMD GROUP, a. s., počkajte na e-mail s prístupovými kódmi. Ten vám príde v 19. týždni. Ak mail nepríde do 16. mája 2021, hláste to, prosím, na info@dmd.sk. Heslo vám bude zaslané a vy budete môcť nahrať evidenčné čísla svojich vozidiel.
  • Ak vaša spoločnosť doteraz zmluvu uzatvorenú nemala, kontaktujte nás na sprava@dmd.sk. S vašou spoločnosťou bude uzatvorená zmluva o vecnom bremene a bude vám dané prihlasovacie meno a heslo.
  • Ak ste nájomník, ktorý je v podnájme u podnikateľa, ktorý má s našou spoločnosťou zmluvu o vecnom bremene, ale chcete si systém obsluhovať sám, prostredníctvom svojho prístupu, je možné nás kontaktovať na sprava@dmd.sk a dohodnúť si podmienky individuálne.

Najnovšie z infraštruktúry

všetky články